שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

כללי אתיקה במתן שירותים נוטריוניים

פרק ה' בחוק הנוטריונים קובע את כללי האתיקה המקצועית החלים על שירותים נוטריוניים. פרק זה נפתח בהנחיה הקובעת כי על נוטריון לשמור על כבוד המקצוע ולהימנע מכל דבר העלול לפגוע בו. יש להזכיר כי נוטריון הוא עורך דין בכיר עם ניסיון מעשי של 10 שנים לפחות, הנדרש לעמוד בקריטריונים מחמירים מאוד על מנת לקבל רישיון מטעם ועדת הרישיונות. לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון ולכן יש משמעות חשובה לכללי האתיקה המוטלים עליו. החוק מצפה מנוטריון לפעול בנאמנות ובמסירות, ולשמור על נאמנות שווה לכל הצדדים גם אם נתבקש לבצע פעולה בשביל יותר מאדם אחד.

נוטריון לא יכול לעשות במישרין או בעקיפין פרסומת לעיסוקו, אלא בהתאם לכללים המופיעים בחוק לשכת עורכי הדין. יתרה על כך, על הנוטריון חלים כללים ברורים בכל הנוגע אל ציון השם והמקצוע. אסור לנוטריון לשדל אדם למסור לו עבודה מקצועית או לחייב אדם בדבר שירותים נוטריוניים. נוטריון לא יכול להשתמש לציון מקצועו אלא בתואר "נוטריון" או בתואר לועזי מקביל. עם זאת, הוראה זו אינה מונעת מנוטריון להשתמש בתואר אקדמי או בתואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו.

הגבלות על שותפות בין נוטריונים

כללי האתיקה החלים על שירותים נוטריוניים מתייחסים גם לשותפויות. ראשית, החוק קובע כי נוטריון לא יעסוק במקצועו בשותפות עם מי שאינו נוטריון. הוא לא יכול לשתף את הכנסותיו עם אדם אחר, בין אם מדובר על עורך דין או על פלוני, בתמורה לשירותים, לסיוע או לתועלת אחרת. כלל אתיקה זה הוא עדות לאופן בו קובע משרד המשפטים את מסגרת ההתנהגות של הנוטריון. במילים אחרות, המטרה היא למנוע מהנוטריון מצבים בהם נאמנותו עלולה להיות מוטלת בספק. נוטריון היא איש מקצוע חיוני לעולם המשפט ולכן הגבלות על שותפים נחשבות חלק אינטגרלי ומתבקש מכללי האתיקה.

שנית, נוטריון יכול לשתף בהכנסותיו אלמנה ויתומים קטינים של שותפו או שותפו שפרש, אם נפטר בעודו נוטריון, ונוטריון שאת משרדו רכש. בכל מקרה לא יכול נוטריון לבצע פעולה בשמו של אדם אחר, גם אם מדובר על שותפות עם נוטריון. אסור לו לעבוד כשכיר ועליו לשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו.

שמירת מסמכים לאחר מתן שירותים נוטריוניים

נוטריון כפוף לכללים שעיקרם שמירה על כבוד המקצוע ונאמנות ללקוחות, אולם את תפקידו המורכב ניתן לבחון גם דרך הנושא של שמירת מסמכים. החוק מחייב נוטריון לעמוד בהנחיות ברורות לגבי שמירה של מסמכים בתום או במהלך מתן שירותים נוטריוניים כמו תרגום נוטריוני. לא רבים יודעים זאת, אך שר המשפטים רשאי להקים ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים ולחייב את הנוטריונים לשלוח עותקים במועד הנקבע בתקנות. נוטריון חייב לנהל ספרים בקשר למילוי תפקידו ובהם לרשום את פעולותיו. שר המשפטים יקבע לפי החוק את סוגי הזכאים לעיין במסמכים, את סוגי הזכאים לקבל העתקים ואת סדרי העיון. עוד יקבע שר המשפטים את הצורה והמקום לגניזת המסמכים.

על הנוטריון להעמיד לרשות המחלקה לרישוי נוטריונים את הספרים שברשותו בכל עת לצורך ביקורת ובדיקה. דרכי הביקורת נקבעות בתקנות ומבוצעות בפריסה ארצית. עם זאת, מי שממונה על ידי שר המשפטים או מי מטעמו לערוך את הביקורת מחויב גם הוא לשמור בסוד כל דבר הבא לידיעתו. אסור לו להשתמש בידיעה אלא למילוי תפקידו ותחת ההנחיות וההגבלות אשר נועדו לשמור על כבוד האזרחים. המקום היחיד בו הוראה זו אינה חלה הוא גילוי במהלך חקירה על פי דין פלילי.

לקריאה נוספת באתר ראה:

שכר נוטריון

נוטריון ברמת גן

צוואה נוטריונית

נוטריון בתל אביב

חותמת אפוסטיל

Call Now Button