שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

הסמכת עורך דין למתן שירותים נוטריוניים

נוטריון הוא עורך דין המוסמך על פי חוק לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון והחוק קובע בצורה ברורה את תהליך הרישוי שלו. רישיון נוטריון ניתן על ידי ועדת רישיונות של שבעה אנשים, אותה ממנה שר המשפטים. שניים מבין חברי הועדה צריכים להגיע על פי הצעת לשכת עורכי הדין. יושב ראש הועדה חייב להיות משפטן עובד המדינה, ושני חברים לפחות יהיו נציגי ציבור בעוד חבר אחד יהיה נוטריון.

קריטריונים לקבלת רישיון נוטריון

שירותים נוטריוניים כמו תרגום נוטריוני יכולים להינתן רק על ידי עורך דין העומד בשלושה קריטריונים. ראשית, עליו להיות אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל. שנית, הוא צריך להיות חבר לשכת עורכי הדין, לעסוק במקצוע של עורך דין במשך 10 שנים לפחות ומתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל ולהגיש את בקשתו לרישיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב. שלישית, לא יינתן רישיון לעורך דין שהורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש עמה קלון. עוד אוסר החוק על מתן רישיון לעורך דין שהוצא או הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט מקרים מיוחדים.

ועדת הרישיונות חייבת למצוא את עורך הדין ראוי להיות נוטריון רק לאחר שתתן את דעתה לעונשים משמעתיים שהוטלו עליו. מבחינת החוק, מתן שירותים נוטריוניים מחייב עמידה בסטנדרטים מחמירים מאוד של כללי אתיקה מקצועיים ומוסריים. עם זאת, ועדת הרישיונות רשאית לתת לאדם רישיון נוטריון אף אם הורשע אך עברו עשר שנים מיום שגמר לרצות את עונשו, וזאת אף אם הוטל עליו עונש חמור. לבסוף רשאית ועדת הרישיונות להתנות מתן רישיון נוטריון בהשתתפות בהשתלמות קצרה במתכונת שתקבע על ידיה. המשתתף יישא בעלות השתתפותו בהשתלמות, כולה או חלקה, כפי שתקבע ותנמק הועדה באופן מסודר.

פנקס נוטריונים ואגרת רישיון

נוטריון לא יכול לספק שירותים נוטריוניים טרם הופעה בפנקס הנוטריונים ותשלום אגרת רישיון. עליו לחתום את שמו בפנקס המנוהל בפיקוח של שר המשפטים, למסור דוגמא של חתימתו ושל חותמו בדרך שנקבעה בתקנות ולשלם את כל האגרות.

בעל רישיון נוטריון משלם אגרות לא יאוחר מתאריך 31 בינואר של כל שנה, כאשר לאחר מכן נגבות תוספות בגין פיגורים. אם נוטריון לא משלם את האגרה בעד שנה מסוימת עד תום חודש מרץ של השנה שלאחריה, הוא לא רשאי לשמש כנוטריון כל עוד לא יעביר את התשלום במלואו. נוטריון שלא משלם אגרה חמש שנים מאבד את תוקף הרישיון לחלוטין. במקביל, שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ומעלה.

תפקידיו של נוטריון

נוטריון המקבל את אישורה של הועדה ועומד בכל השלבים בדרך להוצאת הרישיון רשאי לבצע את הפעולות הקבועות בסעיף 7 לחוק. הוא יכול לאמת חתימה על מסמך, לאשר שהחתום במסמך על שם זולתו היה מוסמך לכך, לאשר נכונות העתק של מסמך ולאשר גם נכונות תרגום.

סמכות אחרת של נוטריון באה לידי ביטוי בקבלה ואישור תצהיר והצהרה, מתן אישור חיים ואישור נכונות של רשימת מצאי. נוטריון בישראל יכול לערוך העדה של מסמך סחיר, להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר ולאמת הסכם בין בני זוג שנחתם טרם הנישואין. לפי חוק הירושה רשאי הנוטריון לאשר עשיית צוואה והוא אף מוסמך לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט.

לקריאה נוספת באתר ראה:

שכר נוטריון

נוטריון ברמת גן

צוואה נוטריונית

נוטריון בתל אביב

חותמת אפוסטיל

Call Now Button